Současný stav

V současnosti je obec členěna na několik částí, které reflektují již značný historický vývoj urbanistického uspořádání. Jádro obce (severně od kostela „Dědina“) je tvořeno původními grunty, které byly ve většině případů ponechány v původní hmotě, některé jsou v čelní části nastaveny. Samostatné centrum obce tvoří trychtýřově se rozšiřující ulice s náznakem návsi, jež není ovšem jednoznačným centrem. Jižně začíná tato část návrším, kde je kostel se hřbitovem, fara, MŠ a ZŠ. Svou polohou a uskupením tvoří nejmalebnější část obce oddělenou od okolní zástavby svým převýšením a zelení. Severovýchodní část obce („Zádvoří“) je tvořena jednak původní zástavbou malých domků a dalšími dvěma ulicemi. Zástavba je zčásti původní (18. a 19. stol.) a z části vzniklá výstavbou v letech třicátých, kdy byla údajně tato část vystavěna za přispění pana děkana v době krize. Další část obce na severním okraji je novějšího původu, jednak zástavbou dvoupodlažních bytovek ze 70. let a jednak nově vzniklá ulice Nová čtvrť z 60. let. Jižně navazuje souvislá zástavba v části „Podsedky“ ryze ulicové formy, jejíž vznik je převážně z přelomu století. Výjimečně několik starších, původně samostatně stojících, dvorců tvoří východní část ulice. Na druhé straně je patrna řada přestaveb a nadstaveb novodobých z 60. až 80. let. Jižním směrem navazující ulice nazývaná „U Špitálky“ tvoří druhé původní centrum. V současnosti je tvořena většinou jednopodlažními původními budovami. Část podél silnice do Černé Hory („Na Trávníkách“) je tvořena uskupením původních statků a stavení z počátku 19. stol., které dominuje budova Sokolovny – vystavěná roku 1921 a zcela přestavěna roku 1969. Původně v této části byla škola a požární zbrojnice. Nacházela se zde také budova chudobince. Jihovýchodní část obce směrem na Jestřebí, zvaná „Loužky“, tvoří různorodá zástavba dvojdomky a rodinné domky. Pozdější výstavba dala vzniknout dvěma ulicím k nim kolmým. Další nově utvářená ulice vzniká ze severní strany kopce „Na Chocholí“. V současné době probíhá rozsáhla zástavba rodinných domů v lokalitě K Vodárně.

Současná urbanistická struktura působí na první pohled nepřehledným dojmem, avšak přirozeně navazuje na původní, která vznikla postupným spojením zcela oddělených částí. Převažující funkce je obytná, zcela samostatnou část pak tvoří ZD a nově vystavěný kravín.