Povinně zveřejňované informace

Povinně zveřejňované informace podle vyhlášky č. 442/2006, která stanoví strukturu informací zveřejňovaných o povinném subjektu dle § 5 odst. 1 a 2 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.                                     

1. Název

Obec Bořitov
 

2. Důvod a způsob založení

Obec vznikla nabytím účinnosti zákona ČNR č. 367/1990 Sb., o obcích, ke dni 24.11.1990, jakožto územně samosprávná jednotka s právní subjektivitou. Tento zákon byl nahrazen zákonem o obcích č. 128/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

Obec má postavení právnické osoby, v právních vztazích vystupuje svým jménem a nese odpovědnost z těchto vztahů vyplývající. Obec má vlastní majetek a finanční zdroje, hospodaří s nimi samostatně za podmínek stanovených zvláštními zákony.

Obec spravuje své záležitosti samostatně (dále jen "samostatná působnost").
Při výkonu samostatné působnosti se obec řídí zákony a obecně závaznými právními předpisy vydanými ústředními orgány k jejich provedení.

Obec v samostatné působnosti zajišťuje ve svém územním obvodu hospodářský, sociální a kulturní rozvoj, ochranu a tvorbu zdravého životního prostředí, s výjimkou těch činností, které jsou zvláštními zákony svěřeny jiným orgánům jako výkon státní správy.
 
Obec dále vykonává státní správu v rozsahu stanoveném zvláštními zákony (dále jen "přenesená působnost").

Při výkonu přenesené působnosti se obec řídí zákony a ostatními obecně závaznými předpisy a v jejich mezích usneseními vlády a směrnicemi ústředních orgánů státní správy. 

3. Organizační struktura

 Organizační struktura Obecního úřadu Bořitov:

starosta:         
Antonín Fojt                            724  185 516    starosta@boritov.cz
 
místostarosta:
Alois Ťoupek                           773 838 691     mistostarosta@boritov.cz
 
účetní, matrika:
Lenka Štěpánková                 516 437 189      stepankova@boritov.cz
Ivana Venclů                          516 437 189       venclu@boritov.cz
 
e-podatelna                                                       podatelna@boritov.cz

4. Kontaktní spojení

4.1 Kontaktní poštovní adresa
Obec Bořitov
nám. U Václava 11
679 21  Bořitov
 
 
4.2 Adresa úřadovny pro osobní návštěvu
Obec Bořitov
nám. U Václava 11
679 21  Bořitov
 
 
4.3 Úřední hodiny
pondělí                       8 – 12 hod, 13 – 17 hod   
středa                         8 – 12 hod, 13 – 17 hod   
v ostatní dny podle dohody
 
4.4 Telefonní čísla
+420 516 437 189
 
 
4.6  Adresa internetové  stránky
www.boritov.cz
 
 
4.7. Adresa e-podatelny
podatelna@boritov.cz
 
4.8. Číslo datové schránky
7q5bq97
 

5. Případné platby lze poukázat:

KB Blansko:   6229631/0100
hotovostně na pokladně OÚ Bořitov
 

6. IČ, DIČ

IČ: 00279960
DIČ: CZ00279960
 

7. Dokumenty

 
7.1.Obecně závazné vyhlášky
http://www.boritov.cz/obecni_urad/vyhlasky.html


7.2.Rozpočet
http://www.boritov.cz/obecni_urad/rozpocet.html

8. Žádosti o informace

Dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, lze na Obecním úřadě žádat o poskytnutí informace:

 • ústně u přítomných pracovníků v pondělí a ve středu v době  8 - 12,  13 - 17 hodin
 • písemně poštou na adresu:
  Obec Bořitov
  nám. U Václava 11
  679 21  Bořitov
 • osobně předáním písemné žádosti na podatelně OÚ Bořitov
 • e-mailem na adresu:                       podatelna@boritov.cz
 • datovou schránkou

 
Žádost musí obsahovat zákonné náležitosti dle §14 odst. 2 zákona o svobodném přístupu k informacím: kterému povinnému subjektu je určena a že se žadatel domáhá poskytnutí informace ve smyslu tohoto zákona, identifikaci žadatele
-          u fyzických osob - jméno, příjmení, datum narození, adresa místa trvalého pobytu nebo, není-li přihlášena k trvalému pobytu, adresu bydliště a adresu pro doručování, liší-li se od adresy místa trvalého pobytu nebo bydliště
-          u právnických osob - název, identifikační číslo, adresu sídla a adresu pro doručování, liší-li se od adresy sídla
Adresou pro doručování se rozumí též elektronická adresa.
Pokud město  žádosti o informaci, byť i jen zčásti, nevyhoví, vydá ve lhůtě pro vyřízení žádosti rozhodnutí o odmítnutí žádosti, popřípadě o odmítnutí části žádosti, s výjimkou případů, kdy se žádost odloží.
Proti rozhodnutí o odmítnutí žádosti se lze odvolat ve lhůtě uvedené na rozhodnutí od doručení nebo od marného uplynutí lhůty pro vyřízení žádosti.
Odvolání se podává  na OÚ Bořitov, který odvolání spolu se spisovým materiálem postoupí nadřízenému orgánu ve lhůtě 15 dnů ode dne doručení odvolání. Nadřízený orgán  o odvolání ve stanovené lhůtě rozhodne. Proti rozhodnutí o odvolání se nelze odvolat, je však přezkoumatelné soudem.
Lhůty pro vyřízení žádosti o informace:
* Obec poskytne informaci nejpozději do 15 dnů ode dne přijetí žádosti nebo ode dne jejího doplnění. Prodloužení této lhůty je možné ze závažných důvodů dle §14 odst.7 uvedeného zákona nejvýše o 10 dní.
Obec Bořitov jedná a rozhoduje zejména na základě:
* zákonů:
        č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění
        č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění
        č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění
        č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů  
* platných obecně závazných vyhlášek obce Bořitov
výše uvedené nejdůležitější předpisy jsou k nahlédnutí na INTERNETU www. boritov.cz a na podatelně OÚ Bořitov.
   
 Obec je oprávněno vyžadovat úhradu nákladů spojených s vyhledáváním informací, opatřením technických nosičů dat, pořízením kopií a odesláním informací žadateli. V případě, že obec bude požadovat úhradu, písemně oznámí tuto skutečnost spolu s výší úhrady žadateli před poskytnutím informace. Vydání informace smí být podmíněno úhradou těchto nákladů nebo zálohy. Viz. zveřejněný sazebník úhrad.
 

Sazebník úhrad za poskytování informací obcí Bořitov
 

Informace o již zveřejněných informacích obdržíte na podatelně OÚ Bořitov.
Výroční zprávy budou zveřejňovány do 1.3. za předcházející kalendářní rok.
 

9. Popisy postupů – návody pro řešení životních situací

Odkazy na návody pro řešení životních situací naleznete stránkách Portálu veřejné správy České republiky v menu Životní situace

10. Předpisy

10.1 Nejdůležitější používané předpisy

Tyto a další právní předpisy jsou uloženy na obecním úřadu, kde jsou v úřední dny k nahlédnutí.

11. Licenční smlouvy

nejsou
 

12. Výroční zpráva podle zák. č. 106/1999 Sb.

http://www.boritov.cz/obecni_urad/vyrocni_zpravy.html


13. Pověřenec pro ochranu osobních údajů:
Mgr. Blanka Březinová, e-mail: blanka.brezinova@sms-sluzby.cz, tel. +420 606 084 855


Co poskytuje Czech POINT

Český Podací Ověřovací Informační Národní Terminál, tedy Czech POINT je projektem, který by měl zredukovat přílišnou byrokracii ve vztahu občan – veřejná správa. V současnosti kontaktní místa Czech POINT poskytují tyto služby:

Výpis z Katastru nemovitostí.

Výpis lze požadovat na základě listu vlastnictví nebo podle seznamu nemovitostí. Vydání první strany výpisu je zpoplatněno částkou, jejíž výše je zákonem omezena na 100,- Kč; každá další strana výpisu je zpoplatněna částkou, jejíž výše je 50,- Kč.
 

Výpis z Obchodního rejstříku.

Výpis lze požadovat na základě znalosti IČ obchodní organizace. I zde je vydání první strany výpisu zpoplatněno částkou, jejíž výše je zákonem omezena na 100,- Kč; každá další strana výpisu je zpoplatněna částkou, jejíž výše je 50,- Kč.
 

Výpis z Živnostenského rejstříku.

Výpis lze požadovat na základě znalosti IČ obchodní organizace. I v tomto případě je vydání první strany výpisu zpoplatněno částkou, jejíž výše je zákonem omezena na 100,- Kč; každá další strana výpisu je zpoplatněna částkou, jejíž výše je 50,- Kč.
 

Výpis z Rejstříku trestů.

Podle §11a odst. 1 zákona č. 269/1994 Sb. o Rejstříku trestů v platném znění, lze vydat výpis z evidence Rejstříku trestů osobě, které se výpis týká, pouze na základě písemné žádosti. Osoba, které lze na pracovišti Czech POINT výpis vydat, musí mít platný doklad totožnosti a musí mít přiděleno rodné číslo. To znamená, že výpis se může vydat i cizincům, kteří mají například trvalé bydliště v České republice. Na pracovištích Czech POINT lze vydávat výpisy i zplnomocněncům, kteří žádají o výpis z Rejstříku trestů na základě úředně ověřené plné moci. V případě, že je možné vyřídit žádost o výpis z Rejstřík trestů elektronicky, zaplatí klient podle zákona za tento výpis 100,- Kč jako správní poplatek úřadu za přijetí žádosti o vydání výpisu z evidence Rejstříku trestů.
 

O výpisy je možno žádat v těchto hodinách:
pondělí a středu od 8 - 12, 13 -17 hodin

 

Poskytnuté informace podle zákona č. 106/1999 Sb.

 

2024

 Dokument
soubor
VelikostPublikováno
106 1999 - 1.2024
106_1999_-_1.2024.pdf
79 kB08.04.2024
08:29

2023

 Dokument
soubor
VelikostPublikováno
Žádost o informace 2
Zadost_o_informace_2.pdf
900 kB30.11.2023
09:23
Žádost o informace 1
Zadost_o_informace_1.pdf
1 MB02.02.2023
07:33

2022

 Dokument
soubor
VelikostPublikováno
106.1999 2.2022
106.1999__2.2022.pdf
307 kB16.03.2022
14:10
106.1999 1.2022
106.1999_1.2022.pdf
322 kB23.02.2022
14:09

2021

 Dokument
soubor
VelikostPublikováno
106.1999 4.
106.1999__4..pdf
268 kB08.11.2021
13:50
106.1999 3.
106.1999_3..pdf
355 kB15.04.2021
13:49
106.1999_2_2021
106.1999_2_2021.pdf
321 kB01.03.2021
13:47
106.1999 1.2021
106.1999_1.2021.pdf
274 kB01.03.2021
13:45

2019

 Dokument
soubor
VelikostPublikováno
BOR623-2019
BOR623-2019.pdf
56 kB13.09.2019
10:30

2018

 Dokument
soubor
VelikostPublikováno
2018
2018.pdf
48 kB04.04.2018
14:14